top of page

Izvršni odbor Športne zveze Krško je na svoji seji dne 10.10.2016, v skladu z 23. členom Statuta
Športne zveze Krško sprejelo

 

PRAVILNIK
O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL V LASTI ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO
IN PRIVATNIH VOZIL V SLUŽBENE NAMENE

 

1.člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji za uporabo in vzdrževanje vozil, ki so v lasti Športne zveze
Krško (v nadaljnjem besedilu »Zveze«) in pogoji za uporabo privatnih vozil v službene namene.
Po določilih tega pravilnika se morajo ravnati uradne osebe Zveze, društva, člani Zveze, zunanji
uporabniki vozil oz. osebe, ki jih društva napotijo kot voznike na podlagi potnega naloga.
Vse spremembe in dopolnitve tega »Pravilnika« sprejema Izvršni odbor (IO) Zveze na svojih
rednih sejah na podlagi zaznanih potreb.

 

2.člen
Zveza daje službena vozila v uporabo članom Zveze za namene društvenih aktivnosti kot so :
prevozi na tekme, treninge, tabore, prireditve, priprave, projekte društev ipd. v skladu z
zmožnostmi. Vozila lahko daje v uporabo tudi nečlanom za jasno opredeljeni namen, kar pa ne
sme vplivati na uporabo vozil iz strani članov Zveze. Z uporabniki podpiše Zveza pogodbo o
uporabi vozila.
Uporabniki plačujejo nadomestilo za stroške uporabe vozil v skladu z 18. členom pravilnika.
Zveza lahko omeji dajanje vozil v uporabo v skladu s 14. členom pravilnika.

 

3. člen
Vozila Zveze imajo stalna parkirišča pri hotelu City v Krškem, pred OŠ Leskovec oz. ŠC Krško –
Sevnica ali na drugem dogovorjenem mestu, kamor jih je treba po končani vožnji vrniti v skladu
z dogovorom. Ključi vseh vozil se nahajajo na recepciji Hotela City v Krškem.
Vozila izdaja v uporabo poslovni sekretar Zveze, v njegovi odsotnosti pa predsednik oz. s strani
predsednika pooblaščena oseba. Ključe in potne naloge za vozilo uporabnik dvigne na dan
uporabe na dogovorjenem mestu.
Uporabnik zagotovi voznika, ki ima vozniški izpit vsaj tri leta. Vsak voznik, ki prvič uporablja
vozilo Zveze mora predložiti poslovnemu sekretarju fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Število potnikov v vozilu mora presegati število potnikov v osebnem avtomobilu (vsaj štirje
potniki in voznik).

 

4. člen
Vsa vozila morajo biti ob oddaji uporabnika vozila očiščena in napolnjena z gorivom ustrezno z
dolžino poti. Količina točenega goriva se opredeli glede na predvideno porabo - 10 litrov na 100
km vožnje. Polnost rezervoarja in čistočo mora zagotoviti uporabnik, vrata vozila morajo biti po
uporabi zaklenjena, ključi pa vrnjeni na dogovorjeno mesto.

 

5.člen
Vozila, ki se uporabljajo morajo biti v brezhibnem stanju, registrirana in zavarovana. Zavarujejo
se avtomobilska odgovornost, kasko, potniki in vozniki.
Nastala škoda na vozilih se krije iz naslova kasko zavarovanja. V kolikor je škoda povzročena iz
malomarnosti, uporabnik povrne stroške nastale škode.
Za vožnjo v tuje države, s katerimi Slovenija nima pogodb o povrnitvi škode ob nesrečah, mora
uporabnik vozila na lastne stroške urediti potrebne listine za zavarovanje, brez katerih vozila
ne more prevzeti v uporabo. Uporabnik krije vse morebitne dodatne stroške, ki bi nastali z
naslova poškodb vozila ali oseb.

 

6. člen
Vsako vozilo mora imeti ustrezno dokumentacijo in sicer :
- prometno dovoljenje in zavarovalno polico,
- zeleno karto,
- servisno garancijsko knjižico,
- »knjigo voženj«, ki zavzema evidenco o uporabi vozila, prevoženih kilometrih, količini
tankanega goriva ter dnevnih ugotovitvah in izrednih dogodkih v povezavi s stanjem vozila;
Zaradi ugotovitve tehnične brezhibnosti vozil morajo biti opravljeni :
- redni in izredni servisi ter tehnični pregledi vozila,
- redna registracija in zavarovanje vozila,
- kontrola obvezne tehnične opreme avtomobila (orodje, dvigalo, trikotnik, gasilni aparat, prva
pomoč, rezervno kolo),
- tedenska kontrola goriva,
- redna preventivna kontrola vozila (olje in druge tekočine, kontrola gum ter redna kontrola
stanja in čistosti vozila).

 

7. člen
Za prevoze skupine otrok morajo uporabniki upoštevati predpisano zakonodajo s področja
prevoza otrok. Skupina otrok je opredeljena kot skupina najmanj petih predšolskih otrok ali
otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in predstavljajo večino potnikov v vozilu.
Uporabnik mora ob startu potovanja skupine otrok zagotoviti :
- nameščene varnostne pasove pri vseh udeležencih vožnje,
- delovanje zapisovalne naprave v cestnih prevozih (digitalni tahograf),
- nameščena znaka za označitev vozila s katerim se prevaža skupina otrok v velikosti 400 x
400 mm (le ta sta nameščena na levi polovici sprednje zunanje strani vozila in na levi polovici
zadnje zunanje strani vozila, in sicer tako, da sta vidna).
Poslovni sekretar Zveze mora pred potovanjem pravilno izpolniti potni nalog in ga pustiti na
dogovorjenem mestu. V primeru, da potnega naloga ne izpolne poslovni sekretar, ga mora
izpolniti uporabnik. Brez potnega naloga uporaba vozil ni dovoljena.

 

8. člen
Uporabniki vozil so pri vožnji in parkiranju dolžni ravnati v skladu s cestno prometnimi
predpisi, prometno etiko in kulturo in s tem prispevati k splošni prometni varnosti v cestnem
prometu. Odgovornost za plačilo kazni za storjene prekrške v cestnem prometu nosijo
uporabniki sami.

 

9. člen
Pred uporabo mora voznik vozilo pregledati in morebitne večje pomanjkljivosti ali poškodbe
takoj sporočiti na sedež Zveze in jih vpisati v »knjigo voženj«, ki je v vozilu. Na sprejeti potni
nalog in v »knjigo voženj« mora vpisati tudi začetni in končni kilometer opravljene vožnje. Če
voznik ugotovi nepravilnost na vozilu, ki bi lahko ogrožala prometno varnost, jo mora pred
vožnjo odstraniti in o tem obvestiti poslovnega sekretarja, v njegovi odsotnosti pa predsednika
ali s strani predsednika pooblaščene osebe. V kolikor nepravilnosti na vozilih, ki bi ogrožala
prometno varnost, ne more odstraniti, z vožnjo ne sme pričeti oz. nadaljevati.

 

10. člen
Voznik, ki se psihično in fizično ne čuti sposobnega voziti ne sme začeti oz. nadaljevati vožnje
vse do odprave razlogov. Uživanje alkoholnih pijač v času pred in med uporabo vozil ni
dovoljeno. Če je voznik vinjen ali pod vplivom opojnih sredstev druge vrste, ne sme uporabljati
vozil. Voznik je dolžan upoštevati prepoved vožnje s strani uradne osebe Zveze.
Če je bil voznik soudeležen v prometni nesreči ali je bil v bolniškem staležu in se zanj
utemeljeno domneva, da iz zdravstvenih razlogov ni sposoben zanesljive vožnje, mora na
kontrolni zdravstveni pregled, kjer se ugotovi njegova sposobnost za nadaljevanje vožnje.
Voznik, ki odkloni kontrolni zdravstveni pregled, ne sme več upravljati vozila.
Pri upravljanju vozila je voznik dolžan :
- izkoristiti pravilno nosilnost vozila in preprečiti preobremenitev,
- skrbeti za varnost potnikov,
- skrajšati čas zadrževanja na poti na nujno potrebni čas,
- prilagajati hitrost vozila cestno prometnim predpisom, stanju na cesti in varni vožnji,
- poskrbeti, da so vsi sopotniki varno nameščeni in pripeti z varnostnim pasom,
- preveriti, če so vrata varno zaprta in ob vsakem postanku preveriti ali so potniki varno vstopili
ali izstopili,
- ob morebitnih težavah, ki otežujejo vožnjo le to prekine in je ne nadaljuje dokler niso razlogi
odpravljeni.

 

11. člen
Člani Zveze, ki imajo namen izposoje vozila, morajo javiti svoje potrebe do torka vsak teden do
24:00 ure. V primeru odhodov na pomembnejša tekmovanja, daljše priprave ali tabore lahko
potrebo sporočijo prej za ustreznejšo organizacijo prevozov.
Potreba se javi preko spletnega obrazca, preko maila ali SMS sporočila, iz katerega so razvidni :
- relacija potovanja,
- voznik oz. rezervni voznik,
- število sopotnikov,
- predvideno število kilometrov,
- datum in ura odhoda,
- datum in ura povratka,
- rang tekmovanja,
- razlog najema,
- drugi podatki na zahtevo Zveze.
Oseba pooblaščena za izdajo vozil mora vsako sredo najkasneje do 12:00 ure obvestiti, ali je
izposoja možna. Po omenjenem terminu je možna izposoja vozil zunanjim uporabnikom.
Uporabnik mora v najkrajšem času Zvezi sporočiti morebitno odpoved najema. V kolikor ne
sporoči odpovedi uporabe vozila in s tem prepreči uporabo vozila drugemu potencialnemu
uporabniku, se mu lahko omeji bodoča uporaba v skladu s 14. členom pravilnika.

 

12.člen
Člani Zveze imajo prednost pri najemu pred izobraževalnimi zavodi in zunanjimi uporabniki.
Prednost pri izposoji vozil Zveze za potovanja na tekme, tabore, prireditve, priprave, projekte
društev ipd. se določi na podlagi razvrstitvenih kriterijev, ki so predstavljeni v tabeli po
pomembnosti od zgoraj navzdol :
KRITERIJ VSEBINA (prednost imajo vsebine, ki si sledijo od leve proti desni)
NARAVA TEKMOVANJA tekmovalni šport / rekreativni šport / drugo
DOLŽINA POTOVANJA vožnje nad 50 km v eno smer / vožnje manj kot 50 km v eno smer
RANG TEKMOVANJA OI, SP, EP / tekme DP / pokalne tekme / trening tekme & turnirji
STAROSTNA KATEGORIJA kategorije mladih do 18 let / mladinske in članske konkurence nad 18 let

 

VEČKRATNOST UPORABE
več različnih relacij v enem dnevu različnih uporabnikov / ena relacija v
enem dnevu istega uporabnika
V primeru enakovrednosti dveh potencialnih uporabnikov se upošteva pretekla pogostost
uporabe. Dve vozili na isti dan iz strani istega društva je možno najeti v primeru, da ostanejo le
ta neuporabljena.
V posameznih primerih nejasnosti glede oddaje posameznega vozila v najem, o uporabi le tega
izda IO Zveze sklep z obrazložitvijo.
O izposoji vozil Zveze za prevoze na treninge odloča IO na podlagi predlogov članov Zveze. V
kolikor število potencialnih uporabnikov za treninge presega ponudbo vozil, IO določi dneve
uporabe za posamezne uporabnike. Uporabniki najavijo potrebo po prevozih na treninge vsaj en
teden pred dejansko uporabo.

 

13.člen
Poslovni sekretar zveze v povezavi z vozili v lasti Zveze vodi naslednje aktivnosti :
- je odgovoren za vzdrževanje vozil v brezhibnem stanju, registracijo in zavarovanje vozil,
voznika in potnikov ter ureditev zelene karte,
- izdaja potne naloge,
- vodi preglednici tedenske uporabe vozil in uporabe vozil po posameznih uporabnikih,
- tedensko preverja stanje vozil in vodi preglednico pregleda stanja vozil,
- vodi preglednico izdanih računov in izvedenih plačil, vodi komunikacijo z neplačniki,
- vodi druge vrste dokumentacije v povezavi z vozili.
Na podlagi evidenc izdela polletno in letno poročilo, ki ju predloži v obravnavo IO in NO Zveze.
Na podlagi poziva organov Zveze lahko poda poročilo večkrat letno. IO Zveze obvešča o
delovanju v neskladju s tem pravilnikom. Polletno in letno poročilo sta osnovi za poročilo, ki ga
Zveza odda občini.

 

14.člen
Zveza ima pravico, da uporabo vozil ali vodenje dokumentacije v nasprotju s tem pravilnikom
kaznuje s časovno prepovedjo uporabe. Sankcije izreka IO Zveze.
Prvotno izda Zveza uporabnikom ob lažji kršitvi opomin. Ob težjih kršitvah stopi omejitev
uporabe vozil takoj. Ob ponovni lažji kršitvi izda Zveza omejitev uporabe za naslednja časovna
obdobja :
1 mesec (lažja kršitev)
- uporabnik ne vrne očiščenega vozila,
- zamuja pri poravnavi obveznosti do Zveze več kot 15 dni,
- večkratna kršitev pri vodenju dokumentacije (2 - 3x),
- uporabnik vozila ne vrne ob napovedanem času po opravljenem prevozu.
2 meseca (težja kršitev)
- uporabnik po končani vožnji ne napolni rezervoarja z gorivom,
- večkratna kršitev pri vodenju dokumentacije (4x),
- uporabnik ne sporoči odpovedi uporabe vozila in s tem prepreči uporabo vozila drugemu
potencialnemu uporabniku,
- uporabnik vozila ne vrne ob napovedanem času po opravljenem prevozu, posledica pa je
neizvedena uporaba novega uporabnika.
Izvršni odbor Zveze lahko na podlagi sklepa z obrazložitvijo poda tudi daljše omejitve.

 

15. člen
Uporabniki morajo v primeru prometne nesreče ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
V primeru prometne nesreče voznik ustavi vozilo, v čim krajšem času zavaruje kraj nesreče ter
pomaga morebitnim poškodovanim v prometni nesreči.
Uporabniki morajo izpolniti in pridobiti ustrezno dokumentacijo o prometni nesreči in jo
dostaviti poslovnemu sekretarju Zveze.
Z vidika uveljavljanja odškodnine je ob nastanku prometne nesreče potrebno pridobiti podatke
vseh soudeležencev v prometni nesreči:
- podatke o povzročitelju nezgode,
- podatke o zavarovalnici in številko zavarovalne police povzročitelja,
- podatke prič,
- v celoti izpolnimo "Evropsko poročilo o prometni nesreči"
V kolikor je kdo od udeležencev prometne nesreče utrpel hude telesne poškodbe, ali če je
nastala večja materialna škoda, na kraj dogodka pokličemo policijo. Slednjo pokličemo tudi v
primerih, ko se udeleženci ne morejo sporazumeti o krivdi ali kateri od udeležencev noče
posredovati svojih podatkov ali, če sumimo, da je soudeleženec pod vplivom alkohola. Prav tako
policijo pokličemo, če je v nesreči udeleženo vozilo tuje registracije.

 

16. člen
V kolikor so na poslovna potovanja napotene osebe s strani Zveze se jim omogoči uporaba
njenih vozil pri čemer Zveza krije stroške pogonskega goriva.
Odgovorna oseba Zveze po svoji presoji in v skladu z interesi Zveze odobri uporabo zasebnega
vozila v službene namene, kadar ni na razpolago službenih vozil. Izplačilo potnega naloga se v
tem primeru vodi po :
- prevoz na službenem potovanju po tarifi 0,37 EUR / km,
- prevoz na delovno mesto po tarifi 0,18 EUR / km,
- po tarifi, ki jo določi izvršni odbor Zveze.

 

17. člen
Športna zveza Krško zaračunava uporabnikom naslednja nadomestila za uporabo vozil :
NADOMESTILA ČLANOV ZVEZE
Prevozi na treninge
Skupna prevožena razdalja do 20 km oz. uporaba do 3 h: 2 €
Skupna prevožena razdalja nad 20 km oz. uporaba nad 3 h: 5 €
Prevozi na tekmovanja, tabore, prireditve, priprave, projekte društev ipd.
Posamezni dnevni najem: 10 €
Vsak dodatni dan najema: 5 €

 

NAJEMNINA ZUNANJIM UPORABNIKOM
Posamezni dnevni najem : 50 €
V primeru, da društvo uporablja vozilo Zveze zaradi izvajanja treningov izven domicilne občine
zaradi neustreznih vadbenih pogojev, se mu za posamezni najem vozila prizna nižje nadomestilo
v višini 2 €.
Posameze primere o višini nadomestil lahko na pobudo člana Zveze preuči IO in izda sklep z
obrazložitvijo o višini nadomestila glede na upravičljive razloge.

 

18. člen
Zveza izda račun za uporabo vozil do 15. v mesecu za pretekli mesec. Račun mora biti poravnan
v roku dneva valute oz. se postopa v skladu z 14. členom tega pravilnika.

 

19. člen
Priloge k temu pravilniku zavzemajo dokumente s tematiko iz področja prevozov z
vozili (prevozi skupine otrok, postopanje v primeru nesreče ipd.).

 

20. člen
Pravilnik začne veljati od dneva sprejetja na redni oz. korespondenčni seji IO Zveze.

 

V Krškem, 10.10.2016 Športna zveza Krško
Šebek Luka, predsednik

bottom of page